Công ty ALMA - tiến độ xây dựng

Hội thảo giữa các chuyên gia thiết kế về khu nghỉ dưỡng ALMA